Szukaj

Regulamin Zamówień Publicznych bez stosowania przepisów ustawy Pzp


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

 

Aktualny od 1 października 2022 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych

Od 1 października 2022 r. na podstawie § 18 pkt. 1 Zarządzenia Dyrektora Ośrodka nr 80/22 z dn. 25.08.2022 r. utraciło moc Zarządzenie Dyrektora Ośrodka nr 97/19 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe Zarządzenie 80/22 dostępne jest tutaj: zarządzenie.

 

Aktualny załącznik, określający Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych dołączony jest tutaj: regulamin.

 

Dodatkowe informacje dla autorów projektów ubiegających się o ich realizację we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”:

1) zgodnie z § 9Regulaminu realizacji wydatków na zamówienia publiczne udzielane bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych każdy potencjalny wykonawca może przedstawić z własnej inicjatywy propozycję (ofertę) realizacji projektu zawierającą:

a) tytuł projektu,
b) autorską koncepcję proponowanego projektu opis planowanych jego rezultatów,
c) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu przez niego wyłącznych praw autorskich do przedstawionej koncepcji,
d) proponowane warunki realizacji projektu, w tym co najmniej: termin realizacji i wynagrodzenie wykonawcy.

2) Ośrodek w terminie 30 dnia od daty złożenia udzieli odpowiedzi Oferentowi czy jest zainteresowany realizacją proponowanego projektu wraz z uzasadnieniem.

3) Oceny projektu pod względem merytorycznym dokonuje komisja, w skład której wchodzą:

a) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych jako Przewodniczący,
b) Zastępca Dyrektora ds. Programowych,
c) co najmniej jeden pracownik Ośrodka lub ekspert zewnętrzny wskazany każdorazowo przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych

4) Ośrodek ocenia merytorycznie złożoną ofertę kierując się następującymi kryteriami:

a.  celowość, w tym zbieżność propozycji z programem pracy Ośrodka na dany rok;
b. efektywność – tj. relacja planowanych nakładów do oczekiwanych rezultatów;
c.  wykonalność projektu w założonych terminach przy założonych środkach;
d. jakość artystyczna lub naukowa koncepcji.

 

Odnośnie kryterium, o którym mowa w pkt. 4 a powyżej, Ośrodek informuje, że w roku 2021  program pracy określa, że główną linią merytoryczną działań Ośrodka będą tworzyć przedsięwzięcia związane tematycznie z historią Wrocławia i Dolnego Śląska w okresie pierwszych lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ponadto celem jest pobudzenie refleksji na tematy związane ze zjawiskiem radzenia sobie przez społeczeństwa z pamięcią o wielkich dziejowych  kryzysach, takich jak wojny, pandemie, klęski żywiołowe.  W związku z tym tematem Ośrodek dążyć będzie do organizacji znacznej liczby projektów takich jak projekty artystyczne, projekty edukacji kulturalnej, kampanie społeczne, przedsięwzięcia badawcze i podobne.

 

Pozostałe linie tematyczne przyjęte w programie pracy na 2021 rok odnoszą się do:

* upamiętnienia 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

*upamiętnienie życia i twórczości Tadeusza Różewicza

*realizacji zadań stałych związanych ze świętami narodowymi,

* realizacji innych zadań wynikających ze statutu Ośrodka.

 

Odnośnie kryterium, o którym mowa w pkt. 4 a powyżej, Ośrodek informuje, że w roku 2022 program pracy określa, że główną linią merytoryczną działań Ośrodka będą tworzyć przedsięwzięcia związane tematycznie z rolą i znaczeniem rzeki Odry w kulturze i historii Wrocławia. Ponadto drugie główne zagadnienie przewidziane na 2022 roku obejmuje tematykę związaną z obchodami Roku Edyty Stein. W związku z tym tematem Ośrodek dążyć będzie do organizacji znacznej liczby projektów takich jak projekty artystyczne, projekty edukacji kulturalnej, kampanie społeczne, przedsięwzięcia badawcze i podobne.

 

Pozostałe linie tematyczne przyjęte w programie pracy na 2022 rok odnoszą się do:

* upamiętnienia 25 rocznicy wielkiej powodzi z 1997 r.

*realizacji zadań stałych związanych ze świętami narodowymi,

* realizacji innych zadań wynikających ze statutu Ośrodka

 

Przykładowy wzór pisma zawierającego propozycję (ofertę) realizacji projektu w formacie doc.