Szukaj

Przyjmowanie i załatwianie spraw


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji

W sprawach należących do właściwości działania Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” należy zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną.

Nasz adres:

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław

tel. 71 715 96 00
tel. kom.
663 901 767

e-mail: sekretariat@zajezdnia.org


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 (Dz.U z 2022, poz. 1025) uchyla się w całości Wytyczne z dnia 24.01.2022r. wdrażające zalecenia stosownych organów i służb oraz dotyczące organizacji pracy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” w okresie obowiązywania stanu epidemii. Jednocześnie traci moc Zarządzenie 30/2020 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 09.06.2020 r. w sprawie organizacji działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (dokument uchylający w załączeniu).

 

 

Program podróży studyjnych do Centrum Historii Zajezdnia dla badaczy oraz liderów opinii z zagranicy.
Centrum Historii Zajezdnia refunduje koszty podróży dla badaczy i liderów opinii, zainteresowanych powojenną historią Wrocławia i Ziem Zachodnich. Więcej informacji.


S
tudy travel program to the Depot History Center for researchers and opinion leaders from abroad.
The Depot History Center reimburses travel expenses for researchers and opinion leaders interested in the post-war history of Wroclaw and Western Territories. More information

 


Pomoc w organizacji festynów i imprez lokalnych.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w zamian za świadczenia promocyjne, udziela pomocy przy organizacji lokalnych festynów, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp., organizowanych przez Rady Osiedli oraz inne jednostki, osoby fizyczne i prawne, w szczególności działające w sektorze pozarządowym.

Pomoc Ośrodka polegać może m.in. na użyczeniu sprzętu nagłośnieniowego, transportu, sprzętu festynowego, a także na ufundowaniu nagród w konkursach, gadżetów, biletów wstępu do Centrum Historii Zajezdnia itp. W zamian organizator zobowiązuje się do określonych świadczeń promocyjnych na rzecz Ośrodka w trakcie imprezy.

Pomoc Ośrodka jest możliwa pod warunkiem, że proponowane wydarzenie ma charakter niekomercyjny, jest adresowane do publiczności ze społeczności lokalnej, a Ośrodek widzi we współpracy adekwatny potencjał promocyjnych oraz dysponuje w danym terminie odpowiednimi zasobami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy biuro@zajezdnia.org

Współpracowaliśmy przy organizacji imprez lokalnych m.in. z Radą Osiedla Grabiszyn- Grabiszynek, Radą Osiedla Gądów, licznymi organizacjami pozarządowymi.


W sprawie udostępnienia przestrzeni: kliknij


Ponadto poniżej przekazujemy dodatkowe informacje dla autorów projektów ubiegających się o ich realizację we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”:

1) zgodnie z § 11 Regulaminu realizacji wydatków na zamówienia publiczne udzielane bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Aktualny załącznik do Zarządzenia nr 97/19) każdy potencjalny Wykonawca projektu może przedstawić propozycję projektu zawierającą:

a) tytuł projektu,

b) autorską koncepcję proponowanego projektu opis planowanych jego rezultatów,

c) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu przez niego wyłącznych praw autorskich do przedstawionej koncepcji,

d) proponowane warunki realizacji projektu, w tym co najmniej: termin realizacji i wynagrodzenie wykonawcy.

2) Ośrodek w terminie 30 dnia od daty złożenia udzieli odpowiedzi Oferentowi czy jest zainteresowany realizacją proponowanego projektu wraz z uzasadnieniem.
3) Oceny projektu pod względem merytorycznym dokonuje komisja, w skład której wchodzą:

a) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych jako Przewodniczący,
b) Zastępca Dyrektora ds. Programowych,
c) co najmniej jeden pracownik Ośrodka lub ekspert zewnętrzny wskazany każdorazowo przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych.


Informacja o stanie realizacji spraw

Wszelkich informacji o stanie przyjmowanych spraw w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” można uzyskać korzystając z poniższych środków kontaktu:
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław

tel. 71 715 96 00
tel. kom.
663 901 767

e-mail: sekretariat@zajezdnia.org